От 1 декември започва прием на заявления по интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“

От 1 декември започва прием на заявления по интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“

От 1 до 15 декември ще се проведе първият прием по двете интервенции „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския сектор, съгласно чл.5, ал.5 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 80 от 2023 г.).

Със Заповед № РД09-1169/14.11.2023 г. на Министъра на земеделието и храните се определят следните бюджети по интервенции „Популяризиране в трети държави“ и „Информиране в страните членки“, както следва:

Бюджет по интервенция „Популяризиране в трети държави“ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

 • 686,700.31 лв. за финансова 2024 г.;
 • 977,900.00 лв. за финансова 2025 г.
 • 977,900.00 лв. за финансова 2026 г.

Бюджет по интервенция „Популяризиране в трети държави“ от националния бюджет:

 • 412,020.19 лв. за финансова 2024 г.;
 • 586,740.00 лв. за финансова 2025 г.
 • 586,740.00 лв. за финансова 2026 г.

Бюджет по интервенция „Информиране в държавите членки“ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

 • 759,570.37лв. за финансова 2024 г.;
 • 977,900.00 лв. за финансова 2025 г.
 • 977,900.00 лв. за финансова 2026 г.

Бюджет по интервенция „Информиране в държавите членки“ от националния бюджет:

 • 455,742.22 лв. за финансова 2024 г.;
 • 586,740.00 лв. за финансова 2025 г.
 • 586,740.00 лв. за финансова 2026 г.

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис.

TOP