Oнлайн информационен ден за представяне на процедурата„Внедряване на иновации в предприятията“

Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа организира онлайн информационен ден MF процедура BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”. Той ще се проведе на 09 януари 2024 г., от 10,00 ч. до 12,30 ч.

Желаещите да участват трябва да направят предварителна регистрация, след което всеки от тях ще получи на пощата си линк за достъп.

В рамките на месец експертите на Главната дирекция проведоха последователно срещи с бизнеса в градовете Враца, Видин, Добрич, Шумен и Варна. На тях бяха разяснени както условията за кандидатстване, така и допустимите разходи по процедурата. Тя е отворена за кандидатстване до 16,30 ч. на 31 януари 2024 г. Документите се подават изцяло електронно в ИСУН 2020.

Общият бюджет е 293,4 млн. лева. Минималният размер на БФП по индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за БФП до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Онлайн информационният ден е добра възможност за фирмите, които не са взели участие в предходните срещи с експертите на ГД ЕФК, да зададат въпросите си и да получат съвети за кандидатстването.

TOP