Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална собственост

Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална собственост – Фондът стартира от 22 януари 2024 г.

За трета поредна година Патентно ведомство на Република България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) обявява стартирането на възможността за кандидатстване за безвъзмездни средства по Фонда за малки и средни предприятия.

Фондът за МСП (Ideas Powered for Business SME Fund) е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост. Той представлява инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и обхваща периода от 22 януари 2023 г. до 6 декември 2024 г.

Фондът предлага финансова подкрепа под формата на ваучери за МСП, установени в Европейския съюз, като създава по-добри рамкови условия за конкурентоспособност и насърчава предприемачеството.

През 2024 г., ще предлага следната подкрепа:

ВАУЧЕР 1–IP Scan – възстановяване на 90% от таксите, начислявани от държавите членки за услугите по предварителна диагностика на интелектуалната собственост (ІР Scan), чрез които се осигурява обща оценка на потребностите от интелектуална собственост на подалото заявление МСП, като се отчита новаторският потенциал на неговите нематериални активи.

От 2024 се предлага нова услуга в рамките на Ваучер 1 – IP Scan Enforcement – Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост. Новата услуга е насочена към малки и средни предприятия, които предполагат, че друга страна е нарушила техните права на интелектуална собственост или към МСП, обвинени в нарушаване на права на интелектуална собственост от друга страна.

ВАУЧЕР 2 – Защита на марка и дизайн – възстановяване на 75% от таксите, събирани от ведомствата за интелектуална собственост (включително националните ведомства за интелектуална собственост, СЕСИС и Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрацията на марки и дизайни; възстановяване на 50% от таксите, събирани от Световната организация за интелектуална собственост за получаване на международна закрила на марките и дизайните;

ВАУЧЕР 3 – за национални и европейски патенти – възстановяване на 75% от таксите, начислявани от националните патентни ведомства при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката през 2023 г. През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 % от правни разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент, до максимум от 2 000 EUR.

За да се гарантира гладкото протичане на възстановяването на разходите за новата дейност, се ограничава финансирането до правните разходи за услуги, свързани с изготвянето и подаването на европейски патенти, които се предоставят от лица или съдружия, установени в ЕС и които имат право да представляват заявители в производство пред ЕПВ в съответствие с Европейската патентна конвенция (EPC).

ВАУЧЕР 4 – за сортове растения – възстановяване на 75% от таксите за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС и такса за експертиза на сортове растения на Общността към Службата на общността за сортовете растения. Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията върху сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК.

Ваучерите имат ограничен срок за използване. Поради това МСП се насърчават да кандидатстват за ваучер, когато планират да изпълнят една от допустимите дейности в рамките на следващите 2 месеца.

Повече информация за ваучерите и за процедурата по заявяване можете да откриете на страницата на СЕСИС Покана за представяне на предложения, както и в секцията с често задавани въпроси.

TOP