Предложение за премахване на таксите за всички студенти и докторанти държавна поръчка

Предложение за премахване на таксите за всички студенти и докторанти държавна поръчка

Таксите за обучение на студентите и докторантите държавна поръчка ще отпаднат още през тази академична година. Това предвижда предложение за промяна в Закона за висшето образование. То беше обявено днес от министър-председателя акад. Николай Денков на брифинг в Министерски съвет.

Целта е да се подобри достъпът до висше образование на студентите от по-ниски социални слоеве и по-малки населени места, които имат материални затруднения. Мярката беше подкрепена от Националното представителство на студентските съвети и от Съвета на ректорите. С отпадането на таксите за студентите и докторантите съответните разходи за обучение ще бъдат поети от държавата. Необходимата сума се изчислява на между 120 и 150 млн. лева годишно. Тези средства са осигурени още от втория семестър на тази учебна година.

В преходните и заключителните разпоредби в законопроекта е заложено заплащаната годишна такса от студентите и докторантите да бъде наполовина от вече утвърдения размер за 2023/2024 г. За целта в едномесечен срок от влизането в сила на промените в Закона за висшето образование от Министерския съвет ще бъдат отпуснати допълнителни средства по бюджетите на държавните висши училища и научните организации, които имат право да провеждат обучение в образователната и научна степен „доктор“, за компенсирането им за намалените приходи от такси. В двумесечен срок от обнародването на промените висшите училища и научни организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили годишни такси в размер по-голям от половината от вече утвърдения размер за 2023/2024 г.

Мярката е в продължение на целенасочената политика на правителството за осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование. Със законодателните промени от началото на 2022 г. в подкрепа на родителите и достъпа до ранно детско развитие детските градини станаха безплатни. Училищното образование в държавните и общинските училища винаги е било безплатно за учениците, а от следващата учебната 2024/2025 г. учебниците и познавателните книжки за всички деца и ученици от І до ХІІ клас ще бъдат безплатни.

TOP