Започна кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 г.

Конкурс на МОСВ на тема „Чиста околна среда“ - 2024

МОСВ обяви тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и обединени детски комплекси (ОДК).

На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на конкурса. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  • За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.;
  • За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по проектите, които ще бъдат одобрени, е до края на октомври 2024 г. за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК, а за общини и кметства – до края ноември 2024 г.

С реализирането на проектите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.

Обяви за конкурс „Чиста околна среда“ за 2024 г.

Заявителите училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/ обединени детски комплекси разполагат със срок до 23 февруари 2024 г. да подадат проектните си предложения, а общините и кметствата – до 29 февруари 2024 г.

Таблица с всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана до 15 март 2024 г., а резултатите от класирането ще бъдат обявени  в срок до 15 април 2024 г. на интернет страницата на ПУДООС в раздела на кампанията.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2022 и 2023 г.

TOP