БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети

БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети

Българската народна банка приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети. След постигането на пълна правна конвергенция на БНБ с приетия през м. януари т.г. нов Закон за БНБ, това е следваща важна стъпка, която институцията изпълни при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната.

Съгласно нормативните изисквания, всяка национална страна на евромонетите включва задължителни и незадължителни реквизити.

Задължителните елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонетите, са:

 • изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз;
 • изписване на кирилица на думата „БЪЛГАРИЯ“ като обозначение на емитиращата държава;
 • за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.

Избраните незадължителни елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са:

 • изписване на кирилица на думата „евро“ на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка“ на монетата от 1 евроцент и „стотинки“ на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; 
 • изписване на годината на въвеждане на еврото в България „2025“.

За основни елементи на дизайна на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на настоящите български разменни монети:

 • Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента;
 • Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро;
 • Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро.

Мотивите за това са, че символите върху настоящите български разменни монети са утвърдени и добре приети от гражданите на България. Този подход ще осигури приемственост от сегашните към новите евромонети в България и лесната им разпознаваемост, като в същото време ще бъде потвърдена и продължена българската идентичност чрез познатите символи на българските монети.

Художествените проекти са изработени от „Монетен двор“ ЕАД.

Дизайнът на общите страни на евромонетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС.

Общите страни на осемте евромонети имат различен дизайн:

 • на монетите от 2 евро, 1 евро, 50, 20 и 10 цента са изобразени границите на Европейския съюз преди разширяването от 1 май 2004 г. или географска карта на Европа (от 1 януари 2007 г.). Новото изображение присъства в монетите от Италия (включително Сан Марино и Ватикана), Австрия и Португалия само ако върху тях е отбелязано „2008“ или по-късна година;
 • на монетите от 5, 2 и 1 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия.

Възпоменателни монети от 2 евро

Всяка държава има право да емитира две възпоменателни монети годишно. Тези монети притежават същите елементи и качества и същата обща страна като нормалните монети от 2 евро. Отличават се по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна. За възпоменателни монети може да се използва само купюрата от 2 евро.

Какво предстои?

 • Изработване на евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския „Монетен двор“ ЕАД.
 • Пристъпване към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България.
 • Емитиране на евромонетите с българските символи, считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство.
TOP