НАП вписва в регистър фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

НАП вписва в регистър фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна,  съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, подлежат на вписване в електронен публичен регистър към НАП (чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари). Изискването е в синхрон с приетите от Народното събрание на РБългария промени в ЗМИП и Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г., които влизат в сила от 22.03.2024 г. 

Дружествата и физическите лица, които подлежат на вписване в регистъра, трябва да подадат заявление непосредствено преди започването на дейността си. То се изпраща в приходната агенция по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл: nap@nra.bg или чрез Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Към заявлението се прилагат:

  1. Декларация по образец, съгласно Приложение № 1а, подписана с квалифициран електронен подпис, с което се декларират липсата на осъдителна присъда за умишлено престъпление, обстоятелството, че лицето не е било управляващо дружество, обявено в несъстоятелност, както и че не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност (чл. 9г, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗМИП).
  2. За физическите лица, които не са български граждани – свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ липсата на присъди за умишлено престъпление от общ характер (чл. 9г, ал. 1, т. 1 от ЗМИП);
  3. За лицата, които не са български граждани – документ от независим официален източник от съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства, попадащи в ограничения за заемане на висша ръководна длъжност (чл. 9г, ал. 1, т. 3 от ЗМИП);

Необходимо е документите по т. 2 и 3 да са придружени с превод на български език и удостоверени с квалифициран електронен подпис на заявителя или упълномощеното от него лице. Гражданите могат да подават заявлението за вписване в регистъра и  чрез посредник (чл. 24а от Закона за електронното управление). В този случай е необходимо към заявлението да се приложи копие на нотариално заверено пълномощно, удостоверено с електронен подпис.

За вписване в публичния регистър се внася такса от 50 лв. (чл. 41 от Закона за държавните такси, Тарифа № 12 за таксите), 

Таксата за вписване дължат:

  • лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващи осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи;
  • доставчиците на портфейли, които предлага попечителски услуги.

Сумите се плащат по сметка на Национална агенция за приходите

При БНБ, гр. София, пл. „Княз Александър І”, № 1

IBAN: BG51BNBG96613100174901 

BIC:  BNBGBGSD

Важно! Вече вписаните в публичния регистър лица следва да подадат в периода от 22.03. до 22.05.2024 г. заявление за промяна в регистъра (чл. 9а, ал. 1 от ЗМИП), заедно с посочените по-горе документи.

При подаване на заявление за промяна на данните в публичния регистър не се дължи такса.

В случай че не бъде подадено заявление в посочения срок,  лицата ще бъдат служебно заличени от регистъра.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор, или в компетентния Ви офис на НАП, както и да направите запитване на електронна поща: infocenter@nra.bg.

TOP