Европейската комисия предприема действия за подобряване на качеството на стажовете в ЕС

Европейската комисия предприема действия за подобряване на качеството на стажовете в ЕС

Качествените стажове могат да помогнат на младите хора да придобият практически професионален опит и нови умения и в крайна сметка да си намерят качествена работа. За работодателите стажовете представляват възможност да привличат, обучават и задържат таланти. Качественият стаж предполага наличието на справедливи и прозрачни условия на труд и адекватно учебно съдържание по време на стажа.

Днес Европейската комисия предприема действия и предлага да се подобрят условията на труд на стажантите, включително тяхното заплащане и приобщаване и качеството на стажовете в ЕС. Инициативата се състои от:

 • предложение за директива относно подобряването на условията на труд на стажантите и осигуряването на спазването им и борбата с редовните трудови правоотношения, прикрити като стажове, както и
 • предложение за преразглеждане на Препоръката на Съвета от 2014 г. относно рамка за качество на стажовете с цел решаване на въпроси, свързани с качеството и приобщаването, като например справедливото заплащане и достъпа до социална закрила.

Според последните данни, през 2019 г. стажантите в ЕС са наброявали 3,1 милиона. Около половината от всички стажанти (1,6 милиона) са били включени в платени стажове.

Насърчаване на правата на стажантите

Предложената директива ще помогне на държавите членки да подобрят условията на труд на стажантите и да осигурят спазването им, както и да се противопоставят на практиката на сключване на редовни трудови правоотношения, прикрити като стажове.

Сред основните елементи на предложената директива са:

 • принципът за недопускане на дискриминация, който гарантира, че по отношение на условията на труд стажантите се третират по същия начин, както и редовните служители на същия работодател, освен когато има обективни основания за различно третиране, като например различни задачи, по-малко отговорности, работна натовареност и тежестта на елемента на учене или обучение;
 • гарантиране, че стажовете не се използват за прикриване на редовни работни места, чрез упражняване на контрол и инспекции, по време на които продължителността може да бъде един от аспектите, който да позволи на държавите членки да преценят дали случаят е такъв, или като се поиска от дружествата да представят данни за броя на стажантите, продължителността на стажа и условията на труд;
 • Предоставяне на възможност на представителите на работниците да действат от името на стажантите в защита на техните права;
 • изискване към държавите членки да осигурят канали, чрез които стажантите да съобщават за нарушения и лоши условия на труд.

По-справедливи и по-приобщаващи стажове

Подсилената препоръка на Съвета се прилага за всички стажанти, независимо от техния трудов статус, включително за стажове, които са част от формални образователни програми и програми за стажове, както и тези, които се изискват при упражняването на определени професии.

Сред основните елементи на преразгледаната препоръка на Съвета са:

 • да се препоръча справедливо заплащане за стажантите;
 • да се осигури достъп до социална закрила за стажантите, включително подходящо покритие в съответствие с националното законодателство на държавата членка;
 • да се назначи наставник, който да предостави целенасочена подкрепа и съвет;
 • да се насърчи равен достъп до възможности за стажове чрез протягане на ръка към хората в уязвимо положение и чрез гарантиране на достъпност на работните места за стажанти с увреждания;
 • да се даде възможност за хибридна и дистанционна работа, като се осигури на стажантите необходимото оборудване;
 • да се увеличи пригодността за заетост чрез допълнително професионално ориентиране и стимули за тези, които предлагат стажове, като на стажантите се предложи редовно работно място след приключването на стажа.

Тези нови елементи допълват съществуващата препоръка за рамка на ЕС за качество на стажовете от 2014 г., а именно обявленията за стажове да бъдат ясни, преди започването на стажа да се осигурява подписването на писмено споразумение, в което се посочват условията на стажа, като по този начин се гарантира, че стажовете не са прекалено дълги или повтарящи се, че тяхната съществена част е ученето, осигуряват се гаранции за здравето и безопасността и се насърчава тяхното последващо признаване.

Следващи стъпки

Предложената от Комисията директива ще бъде обсъдена от Европейския парламент и държавите членки. След като предложената директива бъде приета от съзаконодателите, държавите членки ще разполагат с две години, за да я включат в националното си законодателство.

TOP