България и Румъния се присъединиха към Шенгенското пространство

България и Румъния се присъединиха по въздух и море към Шенгенското пространство

На 31 март България и Румъния се присъединиха към Шенгенското пространство. В двете държави членки вече ще се прилагат шенгенските правила, включително по издаването на шенгенски визи, като проверките по вътрешните въздушни и морски граници ще бъде премахнати.

От декември миналата година и двете държави членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират гладкото прилагане на шенгенските правила от 31 март 2024 г. През март тази година Комисията заедно с България и Румъния поставиха началото на рамки за сътрудничество, които се основават на успешното изпълнение на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на убежище и връщане. С тези рамки за сътрудничество Румъния и България ще продължат да допринасят за укрепването на сътрудничеството в областта на границите и миграцията, както и за съвместните европейски усилия за подобряване на сигурността на ЕС по външните граници и за справяне със свързаните с миграцията предизвикателства.

Освен това вече е създадена регионална инициатива за полицейско сътрудничество между държавите членки по маршрутите през Западните Балкани и Източното Средиземноморие, в която участват България, Румъния, Австрия, Гърция, Унгария и Словакия. Това дава възможност за съвместно и устойчиво справяне със съответните предизвикателства, включително по отношение на трансграничната престъпност.

България и Румъния непрекъснато демонстрират висока степен на ангажираност за осигуряването на адекватна защита на външните граници на ЕС, с непрестанен и ключов принос за вътрешната сигурност на Шенгенското пространство.

Какво предстои

Съветът следва да вземе решение, с което да определи датата, от която ще бъдат отменени проверките по вътрешните сухопътни граници между България, Румъния и другите шенгенски държави. Комисията ще продължи да предоставя цялата необходима подкрепа на председателството на Съвета, за да се осигури, че решение относно сухопътните граници може да бъде взето през 2024 г.

Контекст

Още през 2011 г. Комисията потвърди в докладите за оценка по Шенген, че България и Румъния са изпълнили всички изисквания, за да бъдат изцяло част от Шенгенското пространство. Комисията активно подкрепяше този процес.

Шенгенското пространство без контрол по вътрешните си граници е едно от най-ценените от гражданите на ЕС постижения. Започнало като междуправителствен проект между пет държави членки през 1985 г. — Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция — то постепенно се разширява, за да се превърне в най-голямото пространство на свободно движение в света. Освен че улеснява свободното движение на хора без контрол по вътрешните граници, Шенгенското пространство е от значителна полза за европейската икономика.

TOP