Земеделските стопани подават годишен отчет за дейността си до 01 юли 2024 година

Земеделските стопани подават годишен отчет за дейността си до 01 юли 2024 година

Земеделските стопани имат задължение до 1 юли да подадат годишен отчет за дейността (ГОД) за осъществяваната от тях стопанска дейност, съобщават от НСИ. Такъв ангажимент имат и физически лица, които извършват стопанска дейност, т. е реализират продукти или услуги на пазара (без тези, които произвеждат продукти за собствено потребление).

Отчетът, който се попълва от земеделските производители, е “Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност” (НФ1). ГОД се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2023 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2024 г. и ЗДДФЛ.

През 2024 година продължaва да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. годишният отчет за дейността се подава на едно място съгласно съвместната Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

Пълна информация може да намерите в раздел Годишна отчетност за дейността на предприятията 2023.

TOP