Отворен е втори прием на проектни предложения по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“

Отворен е втори прием на проектни предложения по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.786 в рамките на втори краен срок към Стратегията за ВОМР финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, мярка 6.4. “ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево.

Допустими дейности:

  • Изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги;
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности.

Допустими са дейности, които ще се изпълняват на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17:30 ч. на 05.07.2024 г.

Документи за кандидатстване и информация

TOP