Обществена консултация за помощта de minimis в селскостопанския сектор

Обществена консултация за помощта de minimis в селскостопанския сектор

Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират проекта за целенасочени изменения на правилата за помощ в малък размер (de minimis) за селскостопанския сектор – Регламент de minimis в селското стопанство. Обществената консултация продължава до 21 юли 2024 г.

Регламентът освобождава малките суми от контрола върху държавните помощи, тъй като се смята, че те не оказват въздействие върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар. Сега държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 или 25 000 евро на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление за одобрение от Комисията.

Срокът на действие на Регламента за помощта de minimis в селското стопанство изтича на 31 декември 2027 г. 

Проектът за изменения включва следните промени:

  • Увеличаване на максималния таван de minimis за всяко дружество за три години, от 25 000 евро на 37 000 евро, за да се отчете инфлацията.
  • Корекция на „националните тавани“, които се изчисляват въз основа на стойността на селскостопанската продукция. Настоящите правила вземат предвид референтния период 2012—2017 г. за това изчисление. Този референтен период ще бъде разширен до 2012—2023 г., което позволява да се вземе под внимание повишената стойност на селскостопанското производство и да се увеличи националният лимит.
  • Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо за три бюджетни години в съответствие с несекторните общи правила de minimis.
  • Въвеждане на задължителен централен регистър на помощта de minimis на национално или европейско равнище, за да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за земеделските стопани, които сега използват система за лична декларация, а и няма да е необходимо сами да следят за спазването (понастоящем такива централни регистри са само доброволни за държавите членки).

Предложените изменения ще разширят възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, бърз, пряк и ефикасен начин, като не е необходимо Комисията да бъде уведомявана за такава помощ, нито тя да бъде одобрявана от нея.

Преразглеждането ще удължи срока на действие на регламента до 2032 г.

TOP