От 1 декември 2025 г. влиза в сила новият регламент на ЕС относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти

От 1 декември 2025 г. влиза в сила новият регламент на ЕС относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти

Патентното ведомство на Република България информира всички заинтересовани страни, че от 01 декември 2025 г. ще започне прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти и за изменение на регламенти (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/1753 (CIGIR).

Регламент (ЕС) 2023/2411 представлява изключително важно постижение в областта на защитата на наименованията на занаятчийски и промишлени продукти, които се основават на автентичността и традиционните умения на техните региони. Той предоставя хармонизирана рамка за защита на наименованията на тези ценни продукти за територията на ЕС.

Новият регламент решава въпроса с липсата на законодателство в част от страните членки и наличието на различаващи се законодателни нормативи за закрила на географските означения (ГО) за занаятчийски и индустриални продукти при останалите. Той допълва вече съществуващата система за закрила на географските означения на ниво ЕС, следвайки вече установения подход при закрилата им за селскостопански продукти, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина.

Регламентът предвижда двустепенна система на производството по регистрация – национално и ниво Европейски съюз (ЕС), като дефинира ролите на отговорните органи, които ще поемат регистрацията и последващите вписвания на ГО – на национално ниво и на европейско ниво от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Определя и ролята на Европейската комисия (ЕК), която ще има право да поеме случаи от значение за цялостната търговска политика на ЕС.

Националната фаза предвижда отговорен орган, който следва да приема заявките, да проверява формалните изисквания, да организира производство по опозиция, след което да насочва заявката към СЕСИС. От тук следва, че Законът за марките и географските означения (ЗМГО) ще претърпи промени, които ще отразят новите процедури.

Страните членки следва да определят отговорен орган/и за сертифициране, в т.ч. организиране на процедура по сертифициране, мониторинг на пазара с цел откриване на злоупотреби и последващи контролни функции. Съществена ще бъде ролята на групите производители в процеса на подаване на заявленията и исканията за изменения на продуктовите спецификации.

Регистрираните на национално ниво ГО за занаятчийски и промишлени продукти следва да бъдат прекратени, а страните членки следва да информират ЕК кои техни регистрирани ГО биха искали да бъдат регистрирани и защитени по силата на новия регламент.

Пълен текст на Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти

TOP