Основната данъчна ставка по ДДС във Финландия ще бъде увеличена от 1-ви септември 2024

Основната данъчна ставка по ДДС във Финландия ще бъде увеличена от 1-ви септември 2024

От 1-ви септември 2024 г.  във Финландия основната ставка по ДДС се увеличава от 24% на 25.5 %.

Промяната на ДДС ставката ще има отражение върху ползвателите на специални режими за обслужване на едно гише (OSS/IOSS), деклариращи доставки към Финландия.

Промяната ще влезе частично в сила през данъчен период трето тримесечие на 2024 г. (01.07.2024 г.- 30.09.2024 г.). Тримесечният данъчен период е приложим както за специален режим „В съюза“, така и за специален режим „Извън съюза“. В резултат на това подлежащите на деклариране ДДС данни на данъкоплатеца за доставки на стоки/услуги на територията на Финландия следва да бъдат декларирани при различни ставки за ДДС за третото тримесечие на 2024. Данъкоплатците ще трябва да попълнят 2 реда в справката-декларация по специалните режими за обслужване на едно гише за Финландия (пример: един ред за “продажби на стоки със ставка 24%” и друг ред за “продажби на стоки със ставка 25,5%”).

Що се отнася до специален Режим „Внос“, в справките-декларации за данъчни периоди до месец август 2024 г. включително следва да се декларира ставката от 24%, а в справките-декларации за данъчни периоди от месец септември 2024 г. нататък следва да се декларира ставката от 25,5%.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на финландската данъчна администрация: https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/taxes-and-charges/vat/rates-of-vat/new-vat-rate-from-1-september-2024–instructions-for-vat-reporting/

TOP