30 години единен пазар в ЕС

Flag-ES-godishnina-Edinen-pazar

30 годиниединен пазар в ЕС

Единният пазар в ЕС прави възможно свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на континента. В него участват всички страни членки на ЕС, но също и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез договореното с ЕС Европейско икономическо пространство, а Швейцария е сключила серия от двустранни договори, които ѝ дават частичен достъп до пазара.
Кои са ползите от единния пазар?
– Хармонизацията и взаимното признаване на стандарти позволяват на европейските компании да продават продукцията си на пазар, който наброява повече от 450 милиона души;
– Търговията в рамките на ЕС се засилва – износът на стоки от една страна членка в друга е бил в размер от 671 млрд. евро през 1993 г., през 2021 г. се е увеличил на повече от 3,4 трлн. Евро;
– Единният пазар помага за превръщането на ЕС в един от най-влиятелните търговски блокове в света, като той се конкурира с други глобални търговски сили като САЩ и Китай;
– Единният пазар налага общи стандарти, за да имат продуктите същите качества навсякъде в ЕС. Към 2022 г. са хармонизирани над 3600 стандарта;
– Защита на потребителите – правилата на ЕС целят да гарантират, че всички продукти, независимо дали те се продават онлайн или в традиционни магазини, са безопасни и че потребителите притежават необходимите знания, за да направят информиран избор.
Пътят напред
– Подкрепа за цифровия преход чрез изграждането на рамка за хармонизиран и надежден цифров пазар, чрез създаването на общ подход към идкуствения интелект и чрез създаването на условия за свободно движение на данни между страните в ЕС;
– Подкрепа за зеления преход чрез въвеждането на общо зарядно за мобилните устройства и установяване на изисквания за дълготрайност и възможност за поправка на продуктите;
– Засилване на устойчивостта на пазара, за да се предотвратят липси във веригата на доставки и други проблеми по време на криза.
Източник: Европейски парламент

TOP