Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес

finansirane-na-gradski-administracii-mreji-za-planirane

Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес

Туристическият бизнес може да получи финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България по нова отворена процедура. На 2 февруари 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Основна цел на настоящата процедура е предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, в т.ч. от сектор „Туризъм“.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на инвестиции е 15.06.2023 г.

Общият размер на средствата по процедурата е 235 200 000 лева.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване е-формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Документите по процедурата са публикувани тук.

TOP