Комисията улеснява дейността на презграничните сдружения в ЕС

Комисията улеснява дейността на презграничните сдружения в ЕС

Сдруженията с нестопанска цел създават икономически и обществени ползи в целия Европейски съюз и осъществяват дейност в ключови сектори, като здравеопазване, социални услуги, култура, заетост, спорт, научноизследователска и развойна дейност, образование и др. В държавите членки на ЕС, има 3,8 милиона сдружения с нестопанска цел, чийто принос към БВП на ЕС възлиза на 2,9 %.

На 5 септември Европейската комисия прие предложение за улесняване на презграничната дейност на сдруженията с нестопанска цел в ЕС. С негова помощ в правните системи на държавите членки се въвежда нова правна форма, наречена европейско презгранично сдружение (ЕПГС), което ще доведе до намаление на правната и административната тежест във връзка с признаването и учредяването на сдруженията с нестопанска цел, които започват дейност в друга държава членка. След като бъде учредено в една държава членка, всяко ЕПГС ще бъде автоматично признато и ще може да започне дейност във всички държави членки, в т.ч. стопанска дейност, като по този начин на сдруженията с нестопанска цел се дава възможност да разгърнат целия си обществен и икономически потенциал в ЕС. ЕПГС ще съществуват едновременно с другите видове национални сдружения на равнището на държавите членки. По въпросите, които не се уреждат от предложената директива, например данъчното облагане, държавите членки ще се отнасят към ЕПГС по същия начин, както към сходните национални сдружения с нестопанска цел.

Чрез новите разпоредби ще се постигне:

  • във всяка държава членка се създава нова правна форма за сдруженията с нестопанска цел, която е предназначена специално за презгранични цели (ЕПГС), като допълнение към съществуващите национални форми;
  • въвежда се автоматично признаване на новата правна форма в целия Съюз посредством „удостоверението за ЕПГС“ след регистриране на ЕПГС в една държава членка;
  • предвиждат се хармонизирани правила за преместване на седалището, като по този начин на сдруженията с нестопанска цел се дава възможност да се ползват пълноценно от свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги, стоки и капитал в Съюза;
  • прави се така, че ЕПГС да извличат всички ползи от вътрешния пазар, независимо в коя държава членка са регистрирани, като им се осигурява свободен и недискриминационен достъп до публично финансиране във всяка държава членка, в която извършват дейност.

Предстои предложението да бъде внесено в Европейския парламент и Съвета за одобрение. След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

TOP