Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Приетите промени са в няколко аспекта: постигане на по-пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, подготовка за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, улесняване и уеднаквяване на практиката по прилагане на закона.

Някои от по-съществените промени са в следните насоки:

  • въведени са изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства в частта относно обществените поръчки;
  • повишават се стойностните прагове за възлагане на обществените поръчки;
  • прецизирани са разпоредбите, свързани с прилагане на т.нар. „in-house“ възлагане, като се въвежда забрана за превъзлагане на предмета на договора или части от него на други лица, както и санкция за нейното нарушаване;
  • въвежда се задължение за публичните възложители да поставят екологични изисквания при възлагане на определени доставки и услуги;
  • осигурява се възможност за идентифициране на необичайно благоприятни предложения и при оценяване само на една или две оферти;
  • прецизират се условията за прилагане на процедури на договаряне без обявление;
  • създава се експертен консултативен съвет към министъра на финансите с участието на представители от Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Министерството на финансите с цел координиране на контролните практики и водене на единна и последователна политика в областта на обществените поръчки;
  • въвежда се задължителен външен предварителен контрол от АОП на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над 5 млн. лв.;
  • прецизирани са разпоредби, свързани с въвеждане на новите електронни образци за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки;
  • завишен е размерът на санкциите с цел постигане на възпиращ ефект при нарушения на закона.

Промените влизат в сила поетапно.

TOP