Отворена е поканата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция

Отворена е поканата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Дирекцията по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган) на програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 обявяват покана за набиране на проекти по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ (No 2021TC16IPCB005 – 2023 – 3).

Приемът е насочен към инвестиции, които насърчават енергийната ефективност, намаляват емисиите на парникови газове и подкрепят прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите.

Максимално допустимата безвъзмездна финансова помощ на бенефициент е 200 000 евро.

Интензитетът на помощта е 100 %.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производството или услугите.

Допустимите дейности са:

  • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
  • Инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствените процеси;
  • Обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност;
  • Насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани със закупуване на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели;
  • Разработване на регионални практики за сертифициране на местните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост и въздействие върху околната среда.

Общият бюджет на поканата е 6 616 228 евро.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в Jems е 13.03.2024 г.

Пакет документи за кандидатстване

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на програмата: JShaskovo@mrrb.government.bg.

Централен офис в Хасково: тел. +359 38 663 888

Клон в Одрин: тел.  + 90 284 214 9909

TOP