Отворени са конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

Отворени са конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

През изминалата седмица отвориха нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения.

Предложенията за проекти могат да се подават до 21 март 2024 г.

Отворените конкурси са по темите:

DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDU – Специализирани образователни програми в ключови области (Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas)

Целта е да се създадат и предоставят специализирани образователни програми във висшето образование, като например бакалавърски и магистърски програми (на ниво 6,7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) или еквивалентно), както и разработване на свързани самостоятелни модули/курсове (онлайн или присъствени), които водят до сертифициране. Изборът на видовете програми, учебни планове и модулите за учене е предоставен на консорциума. Учебното съдържание на програмите и курсовете, които трябва да бъдат разработени и проведени трябва да се съсредоточи върху една или няколко ключови области (списъкът не е изчерпателен, но тези области ще бъдат приоритизирани): изкуствен интелект, блокчейн, облачни технологии, киберсигурност, данни, разширена реалност, Интернет на нещата, микроелектроника, фотоника, квантови технологии, роботика. Консорциумът следва да включва висши учебни заведения, научно-изследователски центрове, центрове за високи постижения, представители на индустрията (напр. стартиращи предприятия). Консорциумът трябва да се състои минимум от 6 независими юридически лица от 5 различни държави членки и да са изпълнени условията: поне 3 учебни заведения, издаващи дипломи за висше образование от 3 различни държави членки; поне 2 МСП и поне един научноизследователски център или център за високи постижения в една от ключовите области, посочени по-горе. Индикативната продължителност на проектите е 48 месеца. Бюджет – 30 млн. евро, финансиране от ЕК – 50 % , максимален грант от ЕК за проект – до 10 млн. евро.

DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU – Специализирани образователни програми в ключови области – анализ на задълбочените цифрови умения (Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas – Advanced digital skills analysis)

Анализите трябва да дадат обща представа за това как се развиват нуждите на частния и публичния сектор от съвременни цифрови умения в ключови технологични области и конкретни сектори. Тези анализи следва да се извършват всяка година и следва да доведат до препоръки, най-вече по отношение на това кои ключови цифрови области и кои конкретни сектори следва да бъдат приоритизирани в бъдещите работни програми на програмата „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения. Консорциумът трябва да се състои минимум от 4 независими юридически лица от 4 различни държави членки. Индикативната продължителност на проектите е 48 месеца. Бюджет – 2 млн. евро, финансирането от ЕК – 100 % , максимален грант от ЕК за проект – до 2 млн. евро.

Подробна информация за конкурсите може да се намери тук.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК Funding and Tenders portal.

Оценката на подадените проекти ще се извърши през април-май 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през декември 2024 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.   

TOP