Одобрени са две нови оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“

Одобрени са две нови оперативни програми от Стратегическия план по интервенции в сектори „Плодове и зеленчуци“

Държавен фонд „Земеделие“ одобри две нови оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Програмите са за над 4 милиона лева. Те ще стартират от 1 януари 2024 г. и са със срок 3 години.

По тях организациите на производители ще изпълнят интервенции, насочени към закупуване на материални и нематериални активи, такива, свързани с целите в областта на агроекологията и климата и с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи.

Финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет по тях е на стойност над 2,355 млн. лева. Финансирането от националния бюджет се предоставя за организации на производители, които попадат в региони, в които степента на организираност на производителите е значително под средната за Съюза.

TOP