Увеличават се санкциите за замърсяване и увреждане на околната среда

Увеличават се санкциите за замърсяване и увреждане на околната среда

Санкциите, които се налагат за замърсяване и увреждане на околната среда се увеличават. Това регламентират промените в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, приети от правителството и публикувани преди седмица. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица.

Промените отчитат инфлационните процеси като се спазва принципът „замърсителят плаща“. Наредбата налага увеличение на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи увеличението  е 100%.

Действащите в момента санкции са въведени през 2011 г. и оттогава размерът им не е актуализиран и е несъразмерен с опасността от съответните нарушения. Експертният анализ на МОСВ показва, че ниските санкции нямат реален ефект спрямо нарушителите, за които не е проблем да ги плащат редовно и да не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Така ниските глоби водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда – атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност за живота и здравето на хората.

Наредбата съдържа четири приложения, всяко от които включва таблица, описание на размерите на санкциите, в това число и единичните, а именно:

  • Приложение №1 към чл. 19, ал. 4 – Замърсяващи вещества и показатели и единични размери на санкции за замърсяване на повърхностни води и водни обекти;
  • Приложение №2 към чл. 20, ал. 3 – Вредни вещества (замърсители) и единични размери на санкциите при замърсяване на атмосферния въздух;
  • Приложение №3 към чл. 20, ал. 6 – Единични размери на санкциите за вещества, предизвикващи неприятни миризми;
  • Приложение №4 към чл. 21, ал. 4 – Видове замърсители и увреждания на почвата и единични размери на санкциите.

С наредбата се въвеждат формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

Тези формули се въвеждат в Приложение №2 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените норми за допустими емисии (НДЕ), които са определени като среднодневни и средногодишни. Необходимостта произлиза от Решенията за изпълнение на Европейската комисия, с които се установяват най-добри налични техники (съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността). Някои от тези решения въвеждат норми – нива на емисии, свързани с най-добрите налични техники, определени като среднодневни и средногодишни, докато в действащото национално законодателство липсват норми за такива периоди. В тази връзка се добавят две нови формули в точка 2.3 от Приложение №2 към наредбата, които да дават възможност за изчисляване от контролните органи на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни НДЕ.

С нормативните промени се въвеждат и по-тежки наказания в случаите на извършено повторно нарушение за деяния, за които се налага еднократна санкция – в този случай размерът на наказанието е двоен. Целта на това изменение е да се постигне възпиращ ефект спрямо нарушителите.

Новите текстове в постановлението на правителството за промените в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения можете на видите в Правно-информационната система на Министерски съвет.

TOP