Публикувана е нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец 1, 3 и 6

Публикувана е нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец 1, 3 и 6

В рубриката “Програмни продукти” е публикувана нова версия 16.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Новото във версия 16.03 е:

Промяна във връзка с ЗБДОО за 2024 г. по отношение на: минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии; минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица; максималния месечен размер на осигурителния доход.

Версията ще бъде обновена след приемане и влизане в сила на предложените изменения и допълнения в Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

TOP