Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ за приоритетни инвестиционни проекти на български и чуждестранни компании в преработващата промишленост вече е подробно разписана и представена в методология, разработена въз основа на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Методологията е публикувана на сайта на Министерството на финансите и на сайта на Министерството на иновациите и растежа.

Методологията определя ясни и прозрачни критерии, по които настоящите или потенциалните инвеститори могат да определят сами размера на държавна помощ, който ще получат при кандидатстване. Чрез въвеждане на различни параметри те могат предварително да остойностят най-добрата възможност за подкрепа според икономическите параметри на инвестиционния проект, нивото на добавената стойност на икономическата дейност и според региона на неговата реализация.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определя според действащата Карта на регионалните помощи в Република България и Общия регламент на ЕС за групово освобождаване. Помощта може да достигне до 60% от допустимите разходи за инвестицията в дълготрайни материални и нематериални активи. В чл. 4 от Регламента са определени праговете на помощта, под които не се налага уведомяване на Европейската комисия, като при изпълнение на инвестиция в някои от по-неразвитите региони в страната за период от 3 години, с допустими разходи от 110 милиона евро, таванът на подпомагането може да достигне до 41,25 млн. евро.

Инвестициите по мярката за насърчаване по ЗНИ за компании в преработващата промишленост може да са в машини, съоръжения, сгради и други. Помощта се отпуска след извършване на разходите по инвестицията и постигане на договорените резултати.

Близо 130 млн. лева са осигурени от Министерството на финансите за реализиране на финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите през 2024 г. От тях 100 млн. лева са предвидени в централен бюджет за подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти. Още 22,3 млн. лева са заложени по бюджета на Министерството на иновациите и растежа с цел да подкрепят инвестиционните проекти на всички предприятия, които са сертифицирани и са подали искания за прилагане на насърчителни мерки.

Осигурените от бюджета средства ще допринесат за привличането на стратегически чуждестранни инвеститори и насърчаването на нови инвестиции в съществуващите български производствени компании. Проектите в преработващата промишленост ще доведат до разкриване и дългосрочно поддържане на голям брой работни места, тяхното равномерно разпределение в различни региони на страната, както и подкрепа за инвестициите в модерни и високопроизводствени дълготрайни материални активи.

С планираните мерки в ЗНИ и с разработването на методологията се прави важна стъпка към насърчаване на инвестиционните намерения в страната, като компаниите могат да разчитат на реална подкрепа от страна на държавата.

Повече информация относно прилагането на Методологията може да бъде получена от Министерството на иновациите и растежа.

TOP