Отворени програми за финансиране на проекти за хора с увреждания

Отворени програми за финансиране на проекти за хора с увреждания

  1. АХУ ще финансира с до 30 000 лв. проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

До 30 000 лв. могат да получат хора с трайни увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Проектите им ще бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) като собствено участие не е необходимо.

Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до 23.04.2024 г.

Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. След извършване на предвидените основни дейности, собствениците на предприятията имат задължение активно да работят само в тях и в техен интерес.

Повече подробности за Методиката за финансиране, условията за участие и начина на кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания – https://ahu.mlsp.government.bg/, в рубриката Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.

  1. Отворена е кампанията на АХУ за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира кампанията за 2024 г. за набиране на проектни предложения за рехабилитация, интеграция и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Срокът за кандидатстване е до 19.04.2024 г.

С проекти могат да кандидатстват неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Видове дейности, които ще се финансират:

  • По компонент 1: с до 16 000 лв. ще се финансират обучения за хора с увреждания, мероприятия за придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, посещения на културни събития и други;
  • По компонент 2: подкрепата за културни и спортни събития като фестивали, концерти, спектакли, изложби, спортни състезания ще бъде до 18 000 лв.
  • По компонент 3: за разработка на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция организациите могат да получат до 3500 лв.
  • По компонент 4: с до 10 000 лв. ще се финансират дейности, насочени към промяна на обществените нагласи, за да бъдат възприемани хората с трайни увреждания като пълноценни граждани.
  1. Проектни предложения за изграждане на достъпна среда

До 22.05.2024 г. ще се приемат проектните предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания. Допустими кандидати са държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

По тази процедура ще се финансират с до 20 000 лв. дейности за осигуряване на външен достъп до обект за хора от целевата група (Компонент 1) и за приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелното им посещение чрез строително-монтажни работи, монтиране на различни съоръжения за адаптиране за трайно пребиваване на хората от целевата група (Компонент 2).

Процедурата включва и дейности за изграждане на нови и преустройство на съществуващи асансьори или лифтови платформи (Компонент 3). Максималният  размер на субсидията е до 50 000 лв. за лифтови платформи и до 100 000 лв. за асансьори.

Подробна информация за Методиките за финансиране, условията и документите за кандидатстване по двете процедури може да бъде намерена на сайта на АХУ http://ahu.mlsp.government.bg/, рубрика Проекти/Програми/.

TOP