„Глобални цели за устойчиво развитие – Цел 15: Здравето на почвите – живот в бъдеще“ – урок в ПГ по земеделие „Т. Рачински“ – гр. Ген. Тошево

„Глобални цели за устойчиво развитие – Цел 15: Здравето на почвите – живот в бъдеще“ - урок в ПГ по земеделие „Т. Рачински“ – гр. Ген. Тошево

Днес в ПГ по земеделие „Т. Рачински“ – гр. Ген. Тошево се проведе урок на тема „Здравето на почвите – живот в бъдеще“.  Събитието беше организирано от Търговско-промишлена палата – Добрич и с любезното съдействие на директора на гимназията – г-жа Кр. Иванова.

Целта на урока бе учениците да се запознаят с Целите за устойчиво развитие със специален фокус към Цел 15 Живот на земята, която включва борба с опустиняването, спиране на процеса на деградация на почвите, устойчиво управление на горите, опазване на биологичното разнообразие, ликвидиране на бракониерството и др.

Гост лектор на събитието бе агроинж.  Живка Ганчева – управляващ собственик на фирма „Живел Агро“, член на Съвета на Европейската асоциация за опазване на почвите и на „Международното партньорство за почвите“ към Организацията на ООН за прехрана и земеделие.

В началото Веселина Стоянова – координатор на проекти за професионално образование и обучение, финансирани от програма „Еразъм+“ в  ТПП – Добрич, представи Целите за устойчиво развитие на ООН:

Урокът премина под надслов „Да пазим земята, която ни храни“. Учениците намериха отговор на много въпроси, свързани с тяхната професионална подготовка и бъдеща реализация, като ролята на почвата в нашия живот, какви са основните функции на почвата, кои са най-големите заплахи и причините за деградация на земята, какво влияние върху хората оказва замърсяването на почвите и какви мерки за възстановяване и съхранение на почвеното плодородие трябва да бъдат предприети.

„Почти две трети от почвите в света са деградирали в различна степен поради неустойчиви човешки дейности, загуба на биоразнообразие, опустиняване и изменение на климата, което заплашва глобалните доставки на храна, увеличава въглеродните емисии и предвещава масова миграция. Основните причини за деградацията на почвите са обезлесяването, свръхексплоатацията, прекомерната паша, земеделската дейност и индустриализацията. Прилагането на противоерозионни мерки, като укрепване на дерета, напречна обработка по склоновете, консервационна обработка, полезащитни пояси, които са широко разпространени в Добруджа и терасиране на склонове са добри земеделски практики, свързани с опазването на почвите“, сподели г-жа Ганчева.

Топлото посрещане и гостоприемството на г-жа Иванова затвърдиха чудесното  впечатление от този зелен, красив и китен добруджански град, в който растат и се развиват хубави, образовани и мислещи млади хора. Това ни кара да вярваме, че доброто здраве, доброто образование, опазването на природата, мирът и постигането на всички останали Цели за устойчиво развитие ще доведе до благоденствие за всички и ще направи живота ни по-смислен и хубав.

В.С.

TOP