Нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари

Нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари

Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, медийни специалисти, организации на гражданското общество, компетентни органи и надзорни органи, ще имат незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на ЕС. В допълнение към настоящата информация регистрите ще включват и данни от най-малко пет години назад.

Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.

Широкообхватна надлежна проверка

Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка и проверки на самоличността на клиентите, след което т.нар. задължени субекти (например банки, управители на активи и криптоактиви или агенти на недвижими и виртуални имоти) трябва да докладват подозрителни дейности на ЗФР и други компетентни органи.

От 2029 г. професионалните футболни клубове от най-високо ниво, участващи във финансови сделки с висока стойност с инвеститори или спонсори, включително рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти, да следят транзакциите и да докладват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР.

Законодателството също така съдържа разпоредби за по-голяма бдителност по отношение на свръхбогатите лица (общо богатство на стойност най-малко 50 000 000 EUR, с изключение на основното им жилище), на общоевропейското ограничение от 10 000 EUR за плащания в брой, освен между частни лица в непрофесионален контекст, както и мерки за гарантиране на спазването на целенасочени финансови санкции и избягване на заобикалянето на санкциите.

Централен орган за наблюдение

За да контролира новите правила за борба с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде създаден нов орган — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП). На ОБИП ще бъде възложено да упражнява пряк надзор върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва в случай на неизпълнение на надзорни функции, действа като централно звено за надзорни органи и посредничи при спорове между тях. ОБИП също така ще упражнява надзор върху прилагането на целенасочени финансови санкции.

Пакетът относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) се състои от шестата директива относно борбата с изпирането на пари (БИП), Регламента на ЕС за единна нормативна уредба и Органа за борба с изпирането на пари (ОБИП).

Следващи стъпки

Законите трябва да бъдат официално приети и от Съвета, преди да бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС.

С приемането на закона Парламентът отговаря на исканията на гражданите, изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.

TOP