По-строги правила за повишаване на енергийната ефективност в ЕС

pravila-povishavane-na-energiynata-efectivnost-

Европейски зелен пакт: ЕС постига споразумение за по-строги правила за повишаване на енергийната ефективност

Европейската комисия постигна предварително споразумение с Европейския парламент и Съвета за реформиране и подсилване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Тази договореност е още една стъпка към завършването на пакета от мерки „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU.

Постигане на по-високи цели с усъвършенствани средства

По силата на споразумението се определя цел на ЕС за енергийна ефективност от 11,7 % за 2030 г., което е над целта, заложена в първоначалното предложение „Подготвени за цел 55“. От държавите членки на ЕС се изисква колективно да осигурят допълнително намаление на крайното и първичното енергийно потребление спрямо прогнозите за енергийното потребление, направени през 2020 г.

Съгласно предварителната договореност задължението за годишните икономии на енергия нараства почти двойно, за да се обезпечи траен напредък. Ако сегашното равнище на икономии е 0,8% годишно, то в периода от 2024 до 2030 година те трябва да нараснат до 1,9% в целия Европейски съюз. Това е важно средство за поощряване на икономиите на енергия в отраслите на крайното потребление, например сградите, промишлеността и транспорта.

На публичния сектор се възлага по-голяма отговорност за повишаването на енергийната ефективност. Публичните органи ще трябва систематично да вземат под внимание изискванията за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки за стоки, услуги, сгради и строителство. За публичния сектор се въвежда нова цел за намаляване на енергийното потребление с 1,9 % годишно. Задължението за държавите от ЕС ежегодно да ремонтират най-малко 3 % от общата разгъната застроена площ на сградите, притежавани от публичната администрация, вече ще важи и на регионално и местно равнище.

Съгласно преразгледаната директива дружествата ще бъдат насърчавани да бъдат по-енергийноефективни. Системите за енергийно управление ще се превърнат в задължение по подразбиране за големите потребители на енергия. Всички предприятия, в т.ч. малките и средните предприятия с годишно енергийно потребление над 85TJ, ще трябва да внедрят система за енергийно управление. В противен случай ще бъдат подложени на енергиен одит (ако годишното им потребление надвишава 10TJ). За първи път се въвежда и схема за отчитане на енергийните характеристики на големите центрове за данни.

Съгласно договорените правила държавите от ЕС ще трябва също така да поощряват местните отоплителни и охладителни централи в големите общини с население над 45 000 души. Освен това с промененото определение за „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ минималните изисквания постепенно ще бъдат изменени, така че до 2050 г. да се осигури напълно обезвъглеродено снабдяване с енергия за районно отопление и охлаждане. Подпомагането за нови агрегати за високоефективно комбинирано производство, използващи енергия от природен газ и свързани с районното отопление в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, ще бъде възможно само до 2030 г., а всякаква друга употреба на изкопаеми горива ще бъде забранена за новите мощности за производство на топлинна енергия в тези системи.

По силата на договореността допълнително се подсилват разпоредбите за финансирането за енергийна ефективност, за да се улесни набирането на инвестиции. Съгласно новите разпоредби държавите от ЕС ще бъдат задължени да насърчават новаторските схеми за финансиране и екосъобразните заемни продукти за енергийна ефективност, като осигуряват широкото им предлагане от финансовите институции при условия на равнопоставеност. Държавите от ЕС ще трябва да се отчитат за обема на инвестициите си в енергийна ефективност.

Смекчаване на енергийната бедност и овластяване на потребителите

В споразумението се съдържа първото по рода си определение на равнище ЕС за „енергийна бедност“. Държавите членки вече ще трябва да изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност с предимство сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите потребители, домакинствата с ниски доходи и – в съответните случаи – живущите в социални жилища. По силата на преразгледаните правила усилията се съсредоточават повече върху смекчаването на енергийната бедност и овластяването на потребителите, в т.ч. чрез създаване на единни гишета за оказване на техническа и финансова помощ и извънсъдебни механизми за уреждане на спорове.

Следващи действия

Постигнатото предварително споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Когато процедурата бъде завършена, новият законодателен акт ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

TOP