Мярка „Адаптирана работна среда“ на ПРЧР е отворена за кандидатстване

Мярка „Адаптирана работна среда“ на ПРЧР е отворена за кандидатстване

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Адаптирана работна среда“. Основната цел на операцията е да бъде оказана подкрепа на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Бюджетът на мярката е 100 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложения е в размер на 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Проектни предложения могат да подават търговците по смисъла на Търговския закон. За големите предприятия, които кандидатстват по мярката „Адаптирана работна среда“, се изисква съфинансиране в размер на 20% от стойността на проекта. За останалите предприятия не се изисква съфинансиране.

Задължителна дейност в проектните предложения следва да бъде разработването и прилагането на „зелени“ модели на организация на труда, включително изготвянето на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Допустимо е организирането и провеждането на обучения, насочени към внедряването на „зелени“ модели на организация на труд. С цел превенция и профилактика на бърнаут на работното място и ефектите от COVID-пандемията върху менталното здраве може да бъде осигурена психологическа подкрепа за заетите в предприятието. Със средства от проекта могат да бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, както и колективни предпазни средства, включително модернизация, реконструкция или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Сред допустимите дейности по мярката „Адаптирана работна среда“ е осигуряването на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в самите предприятия.

Очаква се чрез реализирането на мярката „Адаптирана работна среда“ да бъдат подкрепени общо 69 050 заети или самостоятелно заети лица, а 390 предприятия да подобрят организацията на труда и на работните процеси или да въведат гъвкави и иновативни форми на заетост.

Допустими кандидати са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН е 31 декември 2023 г.

TOP