Стартира кампания за финансиране на проекти по „Красива България” за 2024 г.

Стартира кампания за финансиране на проекти по „Красива България” за 2024 г.

С пет мерки за финансиране на проектни предложения за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура и осигуряване на достъпна среда в обществени сгради стартира кампанията на проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2024 г.

Най-желаната мярка – М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, става ежегодна и вече няма да зависи от наличния финансов ресурс. По нея ще се финансират строително-монтажни/ремонтни работи за изграждане/поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор. Ще се отпускат и средства за съпътстващи дейности за осигуряване на достъпен маршрут за преодоляване на различни нива в сгради.

Разработена е и нова мярка – М02-03 „Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии, предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии”. Тя е насочена към подобряване на образователната среда чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите, създаване на достъпна архитектурна среда, модернизация и обновяване на сградния фонд и дворните пространства.

И през 2024 г. по „Красива България” ще се съфинансират проекти по традиционните мерки М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и М02-01 „Подобряване на социалните услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон”.

За първи път се допуска кандидатстване с един обект по две мерки, като едната задължително е М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“. При проектни предложения, които са със стойност за строително-монтажни/ремонтни работи над 250 000 лв. с ДДС, задължително се предвижда прилагане на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”.

По проект „Красива България“ допустими кандидати за финансиране са общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи се подават до 15 март. Целта е чрез изпълнението на проектите да се осигурят условия за по-качествено обслужване на гражданите в публични сгради, включително и със статут на недвижима културна ценност, в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, спорта, както и да се подобри работната среда в тях.

По мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” ще се финансират проекти с общ бюджет между 50 000 лв. и 180 000 лв. По останалите четири мерки ще се отпускат средства за предложения с обща стойност от 80 000 лв. до 500 000 лв. Подробна информация за условията за кандидатстване, размерите на допустимо финансиране от „Красива България“ и съфинансиране от кандидатите за всяка отделна мярка може да се намери в интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика, в рубриката Проект „Красива България”.

TOP