Отворена е процедура за подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:

  • Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;
  • Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и ще допринесе за прилагането на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и др.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование.

Дейност 2. Обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда.

Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори.

Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 31 123 577 лв. и се предоставя при три крайни срока на кандидатстване:

Първи срок на кандидатстване: начална дата – 22 януари 2024 г., краен срок на кандидатстване – 22 май 2024 г., 23:59 часа

Втори срок на кандидатстване: начална дата – 23 май 2024 г., краен срок – 25 септември 2024 г., 23:59 часа

Трети срок на кандидатстване: начална дата – 26 септември 2024 г., краен срок 27 януари 2025 г., 23:59 часа.

Минималният размер на предоставяната БФП е 100 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 500 000 лв.

Повече информация и документи

TOP