МИР удължава кандидатстването по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“

МИР удължава кандидатстването по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа съобщава, че във връзка с приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, предстои да се извърши изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ с цел привеждането му в съответствие с новите нормативни изисквания.

С цел осигуряване на възможност на потенциалните кандидати да се запознаят с промените, произтичащи от новия регламент, се предвижда да се удължи крайният срок за подаване чрез ИСУН на проектни предложения по мярката до 16:30 часа на 15.02.2024 г.

Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за период от три години и ще бъдат отразени в изменения пакет документи (вкл. и в образеца на Декларацията за държавни/минимални помощи и приложенията към нея), който предстои да бъде публикуван.

Новите промени създават възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване като позволяват на кандидатите да заявяват по-висок размер на подкрепата под режим de minimis.

Измененият пакет документи ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

TOP