Информационен ден за третата покана по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027

На 9 април ще се проведе информационен ден за третата покана по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027

Национално звено за контакт по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 организира  Информационен ден за Третата покана за проектни предложения по Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027, който ще се проведе онлайн от 10:00 до 13:30 ч. на 9 април 2024 г.

Срещата е посветена на Третата покана за набиране на проектни предложения по програмата, която ще бъде отворена в периода от 20 март до 7 юни 2024 г., като бенефициентите могат да си сътрудничат по всички теми от споделено значение в съответствие с техните регионални нужди, доколкото това попада в обхвата на политиката на сближаване.

Организациите свързани с формулиране и изпълнение на политики са основната целева група на програма Интеррег Европа. Тези организации могат да бъдат национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват организации от поне четири от петте географски зони на програмата за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Целта на събитието е потенциалните партньори от България да бъдат информирани за възможностите за участие, процеса на кандидатстване, условията за допустимост на проектните предложения, подбора на партньори и други теми, свързани с поканата.

В рамките на срещата ще бъде обърнато внимание върху ролята на управляващите органи в България и на институциите, отговорни за изпълнението на политики, по отношение необходимостта от участието им в проектите и оказването на съдействие на българските партньори във всички фази от тяхното реализиране.

Работен език на събитието: презентации и въпроси на английски и български език.

Необходимо е лицата, които желаят да вземат участие в събитието да попълнят онлайн регистрационен формуляр до 8 април 2024 г. 15:00 ч.

Документацията за поканата е публикувана на интернет страницата на програмата.

За допълнителна информация може да се обръщате към: Ирина Рангелова, държавен експерт в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 596, ел. поща: IRangelova@mrrb.government.bg.

TOP