Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

Abstract texture visual art / абстрактна текстура на визуални изкуства

Министерството на културата обяви сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

Обект на финансиране по настоящата програма за визуални изкуства са: живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн и художествени занаяти. Проекти в областта на архитектурата, музикалното и танцово изкуство, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.

Общата сума за финансиране на проекти е  700 000 лв. Минималната сума за финансиране на проект е 10 000 лв., а максималната – 30 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Срокът за подаване на заявления е 11 юли включително. Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение.

Допустими кандидати са:

  • частните културни организации по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата), вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, и съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.
  • общински културни институти: художествени галерии и музеи, в структурата на които има художествени отдели, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, които съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

Недопустими кандидати са:

  • физически лица;
  • културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК;
  • кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие.

Правила и необходими документи за кандидатстване

Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони и имейл адреси – Десислава Дикова 02/94-00-826, e-mail: d.dikova@mc.government.bg и Десислава Азманова – тел: 02/94-00-885, e-mail: d.azmanova@mc.government.bg.

TOP