НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС

НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС

От началото на октомври 2023 г. заработи нова електронна услуга, с която се предоставя информация за упражнено право на данъчен кредит от получател във връзка с корекция на начислен данък по чл. 126б от Закона за ДДС.

Е-услугата предоставя възможност на регистрирано по ЗДДС лице – доставчик да получи информация за начина на отразяване на издаден от него документ в дневника за покупки на получателя за целите на извършване на корекции за намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане.

Проверката се извършва по номер и дата на издаден от доставчика документ и идентификационен номер на получателя. Системата извършва проверка за коректност на въведените данни, идентификационните номера по ЗДДС на издателя (доставчика) на документа и на контрагента (получател), както и дали са попълнени всички полета.

Услугата се предоставя с квалифициран електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на НАП. За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.  Услугата е достъпна е достъпна от меню “Услуги” -> “Справки” – > Предоставяне на информация за упражнено право на данъчен кредит от получател, във връзка с корекция на начислен данък при несъбираемо вземане по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Информация за новата услуга в Портала за електронни услуги на НАП може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.  

TOP