Нови електронни формуляри за обществени поръчки

Нови електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms)

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 / 20 октомври 2023 г., от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, започнали преди тази дата.

От тази дата агенцията преустановява изпращането на обявления за публикуване в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (чрез „Редактора на форми“). Възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

Новите електронни формуляри са налични на тестовата среда на Службата за публикации.

За използването й е необходима регистрация и създаване на потребителски профил.

TOP