Над 229 000 нарушения са установили инспекторите по труда през 2023 г.

Над 229 000 нарушения са установили инспекторите по труда през 2023 г.

През 2023 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 48 570  проверки в 40 160 предприятия с 1 628 790 заети лица в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 229 801. При всяко установено нарушение инспекторите по труда са безкомпромисни и предприемат мерки за неговото отстраняване, което води до подобряване на условията на труд за работещите в проверените предприятия.

Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 116 688. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 111 983. От тях най-голям брой засяга заплащането на труда – 24 074 бр. Това са нарушенията, за които работещите най-често подават сигнали, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности. Тенденцията броят им през последните години да е водещ се утвърди и заради факта, че Инспекцията по труда получи правомощие при неизплатени възнаграждения и обезщетения да се намесва и след прекратяване на трудовите правоотношения. Благодарение на инспекторите по труда през 2023 г. са изплатени над 7.8 млн. лв. забавени възнаграждения на работниците и служителите. Установените нарушения по работното време са 13 362., а по възникването на трудовите правоотношения –  14 269. Случаите на работа без сключен и регистриран в НАП трудов договор са 3495.

През 2023 г. са се увеличили случаите, в които инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения, тъй като установените нарушения са застрашавали пряко живота и здравето на работещите. Тя е приложена 466 пъти при 315 за същия период на 2022 г. Тази мярка има превантивен характер и води до предотвратяване на трудови злополуки, а в някои случаи и до спасяване на човешки живот.

За 2023 г. са съставени 9979 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 14.5 млн. лв.

През цялата година се запазва тенденцията да нараства броя на дадените разрешения за работа на непълнолетни лица, който достига до 14 827. През 2022 г. те са били 11 933.

От Инспекцията по труда напомнят на работниците и служителите, че писменият трудов договор защитава в най-голяма степен техните трудови и осигурителни права. Работещите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират в такива случаи чрез специално разработен софтуер. Той представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес https://www.gli.government.bg/udw/.

Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

От Инспекцията по труда апелират при нарушаване на трудовите права работещите да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда следва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката.  Много често постъпват сигнали от работници, полагали труд без сключен писмен договор, които към момента на проверката вече не са били на работа. Те изразяват недоволство, че инспекторите по труда не са обявили трудово правоотношение, което обаче е извън правомощията на контролните органи, тъй като това нарушение не може да бъде установено по безспорен начин, ако хората не са заварени на работните им места. 

Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“.

Ръководството на ИА „Главна инспекция по труда“ проявява нулева търпимост към нерегламентирани практики от страна на инспекторите по труда. Всеки подаден  сигнал, съдържащ твърдения за незаконосъобразни или нерегламентирани действия, както и за бездействие, от страна на контролните органи на Инспекцията по труда, се разглежда задълбочено и отговорно. На интернет страницата на Агенцията в рубриката „Антикорупция“  https://www.gli.government.bg/bg/node/6380 са посочени начините за подаване на сигнали.

TOP